CAT a CRAFT แมวทำมือ

กลุ่มศิลปินที่รวมตัวกันด้วยความรักแมว และสนใจที่จะทำผลงานศิลปะแมว ๆ ในหลากหลายแขนง ได้รวมตัวกันทำโครงการสนับสนุนผลงานศิลปะทุกแขนงที่จับต้องได้ด้วยมือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “แมว”…

โครงการส่งเสริม และสนับสนุนผลงานศิลปะทุกแขนงที่จับต้องได้ มี Concept และ Theme เกี่ยวกับ “แมว” โดยกลุ่มศิลปินผู้มีใจรักแมวได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อให้ความรู้ แลกเปลี่ยน และร่วมกันพัฒนาผลงานซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผลงานที่เคยเป็นเพียงแค่ความฝัน และจินตนาการได้กลายเป็นรูป เป็นร่าง เป็นจริงขึ้นมา

CAT a CRAFT มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลงานแมวแมว จากหลากหลายศิลปิน ทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก รุ่นเก่า รุ่นใหม่ ร่วมกันพัฒนางานเพื่อให้ผลงานได้ผลิตขึ้นมาเป็นรูปธรรม และจัดแสดงผลงานแมวแมวของเพื่อนศิลปินทุกท่านในรูปแบบของ Craft Market & Exhibition ปีละ 1 ครั้ง โดยผู้ที่มีการพัฒนาผลงานร่วมกับกลุ่ม จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ กับการออกงาน Craft Market & Exhibition

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม CAT a CRAFT สามารถเสนอผลงานความคิดสร้างสรรของคุณให้ทางกลุ่มพิจารณา และติดตามข่าวสารข้อมูลของกลุ่มได้ที่ www.facebook.com/CAT-a-CRAFT